نمایشگر یک مطلب

عملکرد دو ساله در واحد نرم افزار به شرح ذیل می باشد:

 1. خرید آنتی ویروس
 2. خرید و پیاده سازی فایروال(UTM )
 3. نرم افزار برنامه اتوماسیون
 4. نرم افزار برنامه سما(معاونت آموزش دانشکده)
 5. نرم افزار برنامه آذرخش
 6. ایمیل آکادمیک
 7. خریداری و پیاده سازی برنامه کتابخانه دیجیتال
 8. همکاری در خریداری و پیاده سازی برنامه زنجیره سرما جهت کنترل دمای یخچال واکسن با کمک گروه مبارزه با بیماری ها
 9. برگزاری جلسات مختلف ویدئو کنفرانس در سطح کل دانشکده
 10. خریداری و پیاده سازی نرم افزار و سخت افزار نوبت دهی کلینیک بیمارستان
 11. انجام برنامه اتوماسیون از طریق نرم افزار میروفایلر
 12. خریداری و پیاده سازی پورتال سازمانی  به آدرس  :khomeinums.ac.ir از شرکت سپهرافزار ایرانیان(SAIN)
 13. اتوماسیون تغذیه نیز از شرکت کسرا خریداری شده و در حال پیاده سازی می باشد و اول مهر با وروددانشجویان اجرایی خواهد شد.
 14. خریداری و پیاده سازی برنامه آزمایشگاه شرکت آزمون بر روی سرور مرکزی ستاد برای آزمایشگاه مرکزی شماره 2 شهری و سایر آزمایشگاه های مراکز درمانی شهری و روستایی .
 15. جهت خرید سرور backup بیمارستان ، این مورد در حال پیگیری و برگزاری استعلام می باشد.