نمایشگر یک مطلب

سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

آقای مصطفی عزیزی

کارشناس ارشد تجارت الکترونیک

سابقه کاری۱۶ سال