شرح وظایف

  •      بارگذاری کلیه اقلام اطلاعاتی در سایتهای آماری 
  •      تهیه سالنامه و نشریات آماری بر اساس اطلاعات موجود 
  •      تهیه داشبوردهای مدیریتی جهت معاونتهای مختلف به منظور حداکثر بهره برداری از امکانات و قابلیتهای    موجود دانشگاه 
  •      بررسی معیارها، طبقه بندی ها و جداول مورد لزوم
  •      تهیه دستورالعمل مربوط به استخراج آمار
  •      تهیه و بررسی گزارشات ماهانه تهیه شده حاوی پیشرفت کار، تجزیه و تحلیل تحولات و تغییرات زمانی درباره هر یک از موضوعات مورد بررسی وپاسخگویی به کلیه مکاتبات مربوط به اداره آمار
  •       ارائه اطلاعات از طریق وب سایت دانشگاه و بروز رسانی مداوم سایت اداره آمار دانشگاه 
  •       برگزاری کارگاه های آموزشی و گردهمایی کارشناسان آمار مراکز تحت پوشش دانشگاه
  •      اصلاح بانک های اطلاعاتی