نمایشگر یک مطلب

نمایشگر یک مطلب

در زمینه شبکه و زیر ساخت آن در دانشکده علوم پزشکی خمین اقداماتی به شرح ذیل انجام شده است:

  1. تجهیز اتاق سرور(ساختمانی)
  2. تجهیزات سروری(5 مورد سرور توسط استعلام)
  3. فایروال(UTM )خریداری و پیاده سازی گردید.
  4. تجهیزات رک
  5. نصب دکل های ستادی
  6. اینترنت ستادی و بیمارستان و دکل های روستایی
  7. اینترنت ستادی و بیمارستان و دکل های روستایی
  8. UPS سرورها
  9. CONFIG سرورها-VLAN بندی ستاد و بیمارستان
  10. پیاده سازی برنامه مونیتورینگ زیر ساخت سرورها