شاخص های سلامت

امروزه، نظامهای اطلاعاتی در سازمانها و مراکز به عنوان اعضای حسی مدیریت عمل میکنند و سازمان را در ترسیم نمای فعلی و دورنمای راهبردی کمک مینمایند لذا یک نظام اطلاعاتی مناسب میتواند شواهد لازم را برای تصمیمگیری و عملکرد مدیریت سازمان فراهم آورد. حاصل یک نظام اطلاعاتی مطلوب، شاخصهایی هستند که هم میتوانند پایه و اساس تصمیمگیری و برنامهریزی قرار گیرند و هم قادرند عملکردها را در حوزههای مختلف مدیریتی،جغرافیایی سنجش و ارزیابی نمایند. شاخصها، اگرچه ریشه در اقلام آماری دارند، لیکن خود ابزاری هستند که میتوانند دادههای خام را به اطلاعات مفید تبدیل نمایند و با توانایی خود زمینه را برای مقایسه خدمات ارایه شده و امکانات مختلف هموار کنند. بدین ترتیب نظام اطلاعات و شاخصهای مربوطه از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردارند و تمامی تصمیمگیرندگان و برنامهریزان بنوعی به آنها نیازمندند. لذا با توجه به ضرورت امر و تقاضای و سفارش سازمانهای بین المللی و داخلی، این مرکز تصمیم گرفت که نسبت به جمعآوری و تعیین فهرست شاخصهای ملی در این مرحله اقدام نماید. با توجه به ضرورت امر از سال 1381 کمیته تعیین شاخص های سلامت در وزارت متبوع تشکیل و نسبت به بررسی ، تعیین و استاندارد نمودن شاخص های مورد نیاز اقدام نمود که اولین مجموعه در سال 1385 به چاپ رسید . نظر به تغییراتی که در طول زمان برای شاخص های مورد نیاز بوجود می آید ، امر بازنگری شاخص ها در سال 1387 به تصویب کمیته رسید و در طول سال این مسئله به انجام رسید و مجموعه حاضر تحت عنوان ویرایش دوم تدوین و منتشر گردید .

لینک دانلود فایل