نمایشگر یک مطلب

پس از انتزاع دانشکده علوم پزشکی خمین از دانشگاه اراک  جهت تجهیز مراکز و خانه های بهداشت و مراکز درمانی زیر مجموعه دانشکده دکل های ارتباطی و تجهیزات مربوط به آن در تمامی مراکز زیر مجموعه دانشکده نصب گردید.بررسی وپیگیری نصب دکل ارتباطی و تجهیزات مورد نیاز دکل از قبیل آنتن وایرلس و چاه ارت بر روی ساختمان ستاد و مجتمع آموزشی و مدیریت غذا ودارو و بیمارستان به جهت یکپارچه سازی شبکه داخلی و ارتباط بین ساختمانها به جهت مدیریت کارهای مختلف از قبیل مدیریت اینترنت و اینترانت مجتمع آموزشی بوسیله ستاد و یا ارتباط و کنترل یک پارچه دوربین های نصب شده حراست در محل اتاق مرکزی حراست واقع در ساختمان ستاد انجام گردیده و همچنان در حال ارتقاء می باشد.