ارتباط با ما

 خمین . خیابان آزادی. دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین 

نمابر:    ۴۶۲۲۳۴۳۰            

تلفن :   ۱۳- ۴۶۲۲۳۶۱۲  -۴۶۲۲۴۱۴۲