آگهی مناقصه عمومی عملیات احداث ساختمان چهار پایگاه سلامت شهری دانشکده خمین

آگهی مناقصه عمومی عملیات احداث ساختمان چهار پایگاه سلامت شهری دانشکده خمین

آگهی مناقصه عمومی عملیات احداث ساختمان چهار پایگاه سلامت شهری دانشکده خمین

آگهی مناقصه عمومی عملیات احداث ساختمان چهار پایگاه سلامت شهری دانشکده خمین

آدرس کوتاه :