راه اندازی ایمیل آکادمیک دانشکده علوم پزشکی خمین

راه اندازی ایمیل آکادمیک دانشکده علوم پزشکی خمین

راه اندازی ایمیل آکادمیک دانشکده علوم پزشکی خمین

در راستای ارتقاء دانشکده علوم پزشکی از زمان استقرار و انتزاع از دانشگاه علوم پزشکی اراک ، این دانشکده با پیگیری های لازم ایمیل آکامیک را جهت دانشکده راه اندازی نموده است.

آدرس ایمیل آکادمیک http://mail.khomeinums.ac.ir  می باشد.  

آدرس کوتاه :