نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر از مدیر پایش آمار و فناوری اطلاعات

تقدیر از مدیر پایش آمار و فناوری اطلاعات

تقدیر از مدیر پایش اداره آمار و فناوری اطلاعات
تقدیر از مدیر پایش آمار و فناوری اطلاعات

جلسه پایش برنامه عملیاتی دانشکده علوم پزشکی خمین در روز شنبه مورخ 97/4/2 در مکان دفتر ریاست برگزار گردید.در این جلسه بر اهمیت برنامه عملیاتی و پیاده سازی آن در دانشکده تأکید گردید و در انتهای جلسه از مدیران /معاونان و مدیران پایش معاونت ها/مدیریت ها یی که در سال 96 دارای درصد پیشرفت 90 و بالاتر بودند، تجلیل بعمل آمد.