انتقال سرور ها به ستاد دانشکده

انتقال سرور ها به ستاد دانشکده

انتقال سرور ها به ستاد دانشکده

رک سروری و میکروتیک مجتمع آموزشی  و نیز kvm switch و کیبل و پایه فیبر نوری داخل رک از بیمارستان برای اتاق سرور ستاد انتقال داده شد. ( رک متوسط غیر قابل استفاده از بیمارستان به مجتمع آموزشی انتقال داده شد و تجهیزات داخل رک سروری بزرگ به این رک انتقال داده شد و رک بزرگ آزاد گردید.)

آدرس کوتاه :