اتوماسیون اداری میروفایلر

اتوماسیون اداری میروفایلر

اجرای ورژن جدید اتوماسیون اداری در دانشکده علوم پزشکی خمین
اتوماسیون اداری میروفایلر

با اجرای ورژن جدید سامانه اتوماسیون اداری در مجموعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی خمین ، میتوان از آدرس جدید این سامانه جهت ورود استفاده نمود .     office.khomeinums.ac.ir

آدرس کوتاه :